Úvod O společnosti Technické informace

Technické informace

Technické informace za rok 2022

  

 

Množství vyrobené vody:                                                                         
 
Množství fakturované pitné vody:                                                            
 
Množství vody předané:                                                                            
 
Délka provozovaných sítí:                                                                     
 
Počet úpraven vody:                                                                               
 

Počet vodojemů:                                                                                     


Počet obyvatel zásobovaných vodou:                                                    

 

Počet zřízených vodovodních přípojek:                                                  
                       
Množství vyčištěných odpadních vod:                                                  
 

Délka kanalizačních sítí:                                                                     
 
Počet provozovaných komunálních ČOV:                                              
  
Počet obyvatel připojených na ČOV:                                                    

 

Množství fakturované odpadní vody:                                                     

 

Počet kanalizačních přípojek:                                                              

 

1 339 tis.m3 

 

989 tis.m3 

 

1 321 tis.m3 

 

140 km 

 

 

10

 

23 262 

 

5 398

 

2 114 tis.m3 

 

104 km

 

3

 

19 805

 

1 229 tis.m3

 

4 107

 

Vodovody

Mezi hlavní činnosti provozu vodovodů patří údržba vodohospodářského majetku dle provozních řádů a smluv o provozování s jednotlivými vlastníky. Dále pak opravy poruchových stavů, výměna a nové osazení fakturačních vodoměrů, pravidelné odečty fakturačních vodoměrů a zakázková činnost. 

Pitná voda, kterou naše společnost dodává svým zákazníkům, patří k nejvíce kontrolovaným složkám potravy.

  Poruchy vodovodu

Kanalizace

Provoz kanalizací je souborem činností, jejichž výsledkem by měl být bezporuchový provoz stokové sítě, tzn. takový provoz, který bezpečně odvádí odpadní vody do místa jejich čištění bez ucpávání a zaplavování stok a přípojek. Zajišťuje ochranu zdraví a života obyvatel i obsluhy sítě, vylučuje ohrožení napojených objektů a ostatních inženýrských sítí, Provoz zahrnuje provádění systematické kontroly a revize, pravidelné údržby a potřebné opravy. 

Středisko ČOV zajišťuje plynulý chod čistíren odpadních vod tak, aby nebylo přerušeno kontinuální čištění odpadních vod. Provozuje zařízení ve shodě s platným provozním a kanalizačním řádem s cílem dodržení povolených limitů na vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami ČSN EN 752-7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Dále pak TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí, TNV 75 6930 Obsluha a údržba ČOV.

Poruchy kanalizace

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody