Úvod Zákazníci Abeceda zákazníka Kampaň 2016

Kampaň 2016

Informace k (text zasílaného dopisu):

Novým Smlouvám o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále Smlouvy) v souvislosti se změnou zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a novým Občanským zákoníkem, které nabyly účinnosti dnem 1.1.2014 a s rozhodnutím o zavedení zálohových plateb za služby

  

Vážený zákazníku,
 
novelizovaný zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a nový Občanský zákoník mají vliv i na smlouvy uzavírané s našimi odběrateli. Vedení společnosti přijalo rozhodnutí neodkládat výměnu smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod (stočné) na pozdější dobu. Současně s aktualizací smluv se společnost rozhodla přejít na zálohové platby (minimální výše zálohy 100 Kč), tzn. měsíční zálohy s odečtem 1x za rok (nyní odečítáme Váš vodoměr 4x ročně a vystavujeme 4 faktury dle skutečného odečtu).  Po zavedení zálohových plateb se vaše přítomnost při odečtech zminimalizuje na jedenkrát za rok.
Pro každé odběrné místo je stanoven měsíc vyúčtování, který se určuje podle harmonogramů a tras odečtů, nelze jej měnit podle přání zákazníků. V tomto měsíci je pak proveden roční odečet a zaslána konečná faktura na základě zjištěné spotřeby vody a odečtu celkové výše uhrazených záloh. Společně s fakturou obdržíte rozpis plateb na následující období. Výše nových záloh bude stanovena dle skutečné spotřeby v předchozím fakturačním období.
 
Zákon vyžaduje, aby změna sjednaného způsobu platby byla písemná a podepsána odběratelem, z tohoto důvodu je návštěva zákaznického oddělení nezbytná.
V případě, že objekt vlastní více vlastníků (netýká se společného jmění manželů), je nutné zmocnit jednoho z nich pro zastupování vůči naší společnosti. Formulář „plná moc“ je k dispozici na zákaznickém oddělení společnosti nebo na webových stránkách společnosti. 

Na základě výše uvedeného si Vás dovolujeme vyzvat ke kontaktování zákaznického oddělení nebo využít rezervační systém na našich webových stránkách pro sjednání osobní schůzky, abychom mohli provést aktualizaci smlouvy a nastavit měsíční zálohy.

Níže naleznete formulář, který vyplněný přineste s sebou. 

Formulář zálohy 2016.pdf
                                                                               

Rokycany
601 279 279        

Přehled možností platebního styku:

Možnosti placení záloh:

Poštovní inkaso SIPO - Pokud již SIPO používáte pro jiné platby (elektřina, plyn), znamená pro Vás rozšíření o placení vodného a stočného minimální úsilí. Při používání SIPO je nejdůležitějším údajem tzv. spojovací číslo. Tímto číslem je identifikován příslušný plátce SIPO. Spojovací číslo je desetimístné a je uvedeno na výpisu bezhotovostní platby SIPO pod názvem Spojovací číslo = Specifický symbol. Dejte pozor na záměnu s údajem Identifikační číslo = Variabilní symbol.
 
Inkaso z účtu
K tomu, abychom mohli provádět inkaso z účtu, potřebujeme především znát číslo Vašeho účtu (včetně případného předčíslí a kódu banky). Dále je nutné, abyste ve Vaší bance povolili inkaso ve prospěch účtu Vodohospodářské společnosti Rokycany s.r.o., které je 15301391/0100. Pokud chcete zabezpečit svůj účet, můžete pro inkaso zvolit při zadání i finanční limit pro jednotlivé platby. Na povolení inkasa do banky neuvádějte žádný variabilní symbol, protože zálohy a doplatky mají jiné variabilní symboly.
 
Trvalý nebo převodní příkaz k úhradě - Pokud budete platit zálohy trvalým příkazem, musíte jej ve Vaší bance zadat a to ve prospěch účtu Vodohospodářské společnosti Rokycany s.r.o., které je 15301391/0100. Placení trvalým příkazem má nevýhodu v tom, že v případě změny výše zálohy (např. z důvodu vyšší spotřeby) si musíte částku na trvalém příkazu změnit. U ostatních způsobů placení se o změnu placené částky postaráme.
Jako variabilní symbol uvádějte vždy stálý (pomocný) symbol zálohy, který je trvale přiřazen Vašemu odběrnému místu. 
 
Terminál sazky - Při tomto způsobu platby bude vytištěn na plánu záloh čárový kód, který použijete pro všechny platby uvedené v plánu záloh na terminálu Sazky. 

Možnosti placení vyúčtování:

Poštovní inkaso SIPO - Platí v podstatě stejná pravidla jako u placení záloh. Protože podklady pro inkaso se předávají České poště s přibližně 20-ti denním předstihem, probíhá inkaso následující měsíc po fakturaci.
 
Inkaso z účtu - Také zde platí totéž, co pro placení záloh. Pokud omezíte výši inkasa nastavením limitu, volte částku s rezervou, protože pokud bude doplatek vyšší než limit, nebude inkaso provedeno. Stejně jako u záloh na povolení inkasa do banky neuvádějte žádný variabilní symbol, protože každý rok bude mít faktura jiný.
 
Převodní příkaz - V tomto případě Vám bude vystavena a zaslána faktura, kterou můžete uhradit převodem z účtu. Jako variabilní symbol platby se uvádí variabilní symbol dokladu.
 
Terminál Sazky - Také v tomto případě bude vystavena a zaslána faktura s čárovým kódem, kterou můžete uhradit na terminálu Sazky. 

Možnosti vracení přeplatků:

Převodem na účet - Tento způsob je námi upřednostňován a pro odběratele je nejjednodušší. Pro jeho provádění potřebujeme pouze znát číslo účtu, na které budeme případné přeplatky vracet. Příkaz k převodu podáváme my a odběratel se nemusí o nic starat.
 
Poštovní poukázkou B na adresu plátce - V tomto případě obdrží odběratel na svoji adresu poštou složenku typu B, kterou si ale musí nechat proplatit na poště. Tento způsob je nepohodlný a hodí se pouze pro odběratele, kteří nedisponují bankovním účtem. 

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody