Úvod Zákazníci Abeceda zákazníka Provozování přípojky

Provozování přípojky

Odběr vody je zpravidla vždy určen podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace. Pokud je Vaše množství vypouštěných odpadních vod výrazně nižší než voda odebraná z vodovodu, a Vy byste byli poškozeni účtováním stočného podle vodného, lze tuto situaci řešit měřením odpadních vod. Toto měření zřizuje majitel připojené nemovitosti na své kanalizační přípojce. Umístění měřícího zařízení a jeho typ se musí předem dohodnout s provozovatele veřejné kanalizace.


Pokud bude metrologicky správně zajištěno měření odpadních vod v kanalizační přípojce, budeme Vám stočné fakturovat podle naměřených údajů. Naše akciová společnost již několik let realizuje záměr, přejít u všech odběratelů vody na měřené dodávky, to znamená na všech vodovodních přípojkách namontovat vodoměry. I přes tuto snahu zůstanou i nadále některé objekty, kde z různých důvodů nebude technicky možné vyhovujícím způsobem namontovat vodoměr. U těchto objektů budeme nadále uplatňovat paušální odběr vody, tj. odběr vody, při kterém se za odebranou vodu platí pevně dané množství podle vybavenosti objektu z hlediska spotřeby vody a počtu osob, které objekt užívají. Směrná čísla spotřeby vody na osobu za rok jsou přesně vymezena legislativním předpisem a nelze je individuálně upravovat.

 

Součástí uzavírané smlouvy musí být, v případě popsaného paušálního odběru, příloha smlouvy, ve které se uvádí vybavenost nemovitosti a počet osob, které ji užívají. U podnikatelských objektů se, mimo základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod, sjednává také smlouva na odvádění srážkových odpadních vod, odváděných z připojené nemovitosti. Podmínky pro sjednání smluvní přílohy na odvádění dešťových odpadních vod jsou dané metodickým předpisem. Při výpočtu vypouštěných objemů se vychází z celkového ročního srážkového úhrnu v lokalitě, kde se nemovitost nachází, a z výměry odvodňovaných zpevněných i nezpevněných ploch, které k připojené nemovitosti patří.

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky dodávky vody a odkanalizování, které upravují pravidla vztahu mezi naší společností a Vámi - zákazníky. Rozhodně Vám doporučujeme, abyste se s uvedenými všeobecnými podmínkami před podpisem smlouvy seznámili.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody