Úvod Zákazníci Abeceda zákazníka Výňatky "Kanalizačních řádů"

Výňatky "Kanalizačních řádů"

Důležité výňatky z kanalizačních řádů

 
Všeobecné povinnosti producentů odpadních vod

1) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení nebo s povolením vodoprávního úřadu. Povolení může být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru povoleného znečištění.
 
2) Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům společnosti VOSROK s.r.o. přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod. Na požádání je povinen předložit situační plán domovního odvodnění, dle skutečného provedení, včetně informací o umístění a typu zařizovacích předmětů či předčisticích zařízení, vodoprávní povolení k vypouštění, příp. výsledky prováděných kontrolních rozborů odpadních vod.

3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

4) Producenti, u nichž vzniká nebezpečí nárazového zvýšeného znečišťování z provozoven veřejného stravování (restaurace, jídelny, školní a závodní stravování), jsou povinni mít osazeny a řádně provozovány vyhovující lapače tuků. Oprávněnost tohoto požadavku je dána nebezpečím zanášení kanalizačních přípojek ztuhlým tukem, a to i v případě, kdy lapače jsou sice osazeny, ale není jím věnována dostatečná péče a údržba.

5) Použité oleje z fritéz z restauračních či kuchyňských provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Tento odpad musí být likvidován odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o likvidaci odpadu předloží provozovatel  kuchyňských    a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům společnosti VOSROK s.r.o.    
 
6)  Producenti, u nichž se předpokládá výskyt ropných látek v odpadních vodách (autoservisy, benzínové čerpací stanice apod.) musí mít před vstupem do veřejné kanalizace osazeny a řádně provozovány lapače olejů a ropných látek.
 
7) Je nepřípustné vypouštět do kanalizace obsah z kuchyňských drtičů a to nejen kuchyňských. S tímto odpadem se musí nakládat dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Kanalizace slouží pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byl odváděn rozmělněný kuchyňský odpad. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem se producent vystavuje sankcím.

Důležité přílohy:

Seznam závadných látek.pdf

Kanalizační řád - Limity dle jednotlivých lokalit.pdf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody